• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Den Braven

Geen producten gevonden...

Den Braven

Verdraagzaamheid en overschilderbaarheid van kitten met verven 
Hierin onderscheiden we twee situaties te weten:
A) De kit wordt aangebracht op de verflaag.
B) De verflaag wordt aangebracht op de kit.

A) De kit wordt aangebracht op de verflaag.
Voor een goed functioneren is van belang dat:
1 - de verflaag voldoende is doorgehard.
2 - de verflaag een goede hechting heeft op de ondergrond.
3 - de verflaag schoon en droog is.
4 - de kit goed hecht op de verflaag.
5 - de kit en de verflaag met elkaar verdraagzaam zijn.

Opmerkingen:
A1 Onvoldoende doorgeharde verflagen kunnen door bepaalde kitten (o.a. PU kit) opgeweekt worden.

A2 Aanhechting van de verflaag op de ondergrond moet sterker zijn dan de trekkracht van de kit.

A3 De verflaag moet aan het oppervlak droog zijn. Eventueel los vuil en andere verontreinigingen van het oppervlak verwijderen. Indien
hiervoor ontvettingsmiddelen worden gebruikt mogen deze de verflaag niet aantasten. Eventueel schuren kan met fijn schuurpapier
worden uitgevoerd als dit voor reiniging van het oppervlak noodzakelijk is. Ter verkrijging van een betere aanhechting van de kit is schuren
echter niet nodig en kan zelfs
negatief op de hechting van de kit uitwerken.

A4 Verflagen en coatings kunnen worden beschouwd als kunststoffen, waarbij de samenstelling en eigenschappen
vaak sterk uiteen kunnen lopen. Hierdoor kan ook de hechting van de kit op de verflaag verschil te zien geven.
Alhoewel het gedrag van kit op verf m.b.t. de hechting door ervaring globaal bekend is, kan toch alleen zekerheid worden verkregen door
het uitvoeren van een hechtingsproef vooraf.

A5 Bepaalde kitten en verven zijn door hun samenstelling gevoelig voor weekmakermigratie, die resulteert in een
kleverige laag tussen beide producten, waardoor de hechting verloren gaat. Bij verven doet zich dit vooral voor in
combinaties van acrylaat-dispersieverven in combinatie met thiokolkit/polysulfide. Combinaties van deze producten kunnen
dan ook beter niet worden toegepast.

B) Verflaag op de kit
In dit geval wordt de elastische vervormbare kitvoeg overgeschilderd met een verf die veelal veel minder elastisch
zal zijn dan de kit.
Dit kan tot gevolg hebben dat bij vervorming van de kitvoeg de daarop aangebrachte verflaag wordt overbelast en scheurvorming gaat
vertonen. Technisch gezien is het dus niet aan te bevelen om kitvoegen te over schilderen.
Dit geldt in de eerste plaats voor dilatatievoegen in de bouw, waarbij de werking dusdanig groot is, dat vrijwel iedere
verflaag zal gaan barsten. Echter ook bij beglazingsvoegen kan door werking van de constructie scheurvorming in de verflaag optreden.
In de bouw zijn er echter twee soorten voegen waar om esthetische redenen veelal wordt overgeschilderd, nl.
1 - Aansluitvoegen binnenshuis
2 - Beglazingsvoegen

Opmerkingen:
B1 Aansluitvoegen binnenshuis
Aansluitvoegen binnenshuis worden meestal afgedicht met acrylaatdispersiekit. Alhoewel acrylaatkitten in de praktijk normaal uitstekend
overschilderbaar zijn met zowel oplosmiddelhoudende (alkydhars)- als water gedragen (b.v. acrylaatdispersie) verfsystemen, is het niet
uitgesloten, dat de verflaag op de kit voeg soms barstvorming of craquelé vorming kan vertonen. Dit kan door diverse oorzaken komen:
Te snel overschilderen van de acrylaat voeg
Wordt de acrylaat voeg overgeschilderd op het moment, dat deze nog niet geheel is uitgehard, dan zal na het overschilderen nog
water uit de kit voeg verdampen, waardoor de voeg nog iets zal krimpen. Door dit krimpen wordt de verflaag iets uitgetrokken en zou
kunnen barsten. De ontstane scheuren zijn waar te nemen in de lengterichting van de voeg. Naarmate de verflaag minder elastisch
vervormbaar is zal dit probleem zich eerder voor kunnen doen.

Vervorming van de acrylaat voeg
Het gebruik van kitten komt voort uit de overweging dat de kit vervormbaar is en daardoor bewegingen van de voeg kan volgen.
Een harde, brosse verflaag echter, die op de kit voeg wordt aangebracht bezit deze eigenschap niet, zodat het mogelijk is dat de
verflaag bij vervorming van de kit voeg gaat barsten. In het algemeen is de werking van voegen binnenshuis gering, zodat barst vorming in
de verflaag niet zo gauw voorkomt.

Gevoeligheid van de gebruikte verf voor barstvorming
Het is gebleken dat ook de samenstelling van de verf bepalend kan zijn voor het optreden van barstvorming in de verflaag. In het algemeen
doet dit probleem zich voor bij hooggevulde dispersieverven voor binnen toepassing. Buitenverven en halfglanzende binnenverven zijn
meestal niet gevoelig voor barstvorming.

Applicatie bij te lage temperatuur van de ondergrond
Een andere oorzaak van barstvorming of craquelé vorming in dispersieverven kan zijn dat de verf is aangebracht op een ondergrond die
een te lage oppervlakte temperatuur heeft.
Dispersieverven hebben een minimale temperatuur nodig om een goede filmvorming te krijgen. Deze temperatuur is meestal ca. +7°C.
Wordt een (beglazings-)voeg aan de binnenzijde van een kozijn in de winter overschilderd met een dispersieverf, dan kan de oppervlakte
temperatuur van de kitvoeg door het directe contact met het koude glas, vrijwel de zelfde temperatuur hebben als buiten. Hierdoor kan de
temperatuur te laag zijn voor goede filmvorming van de verf , ook al is de luchttemperatuur binnenshuis, waar de voeg zich bevindt boven
+7°C.

B2 Beglazingsvoegen
Bij beglazingsvoegen is de kit bedoeld om de beglazing water- en winddicht te houden, waarbij eventuele werking tussen glas/kozijn en
glas/glaslat door de kitvoeg moet worden opgevangen. Deze werking kan ontstaan door doorbuiging van het glas als gevolg van
windbelasting of werking van een houten kozijn door variaties in het
vochtgehalte. Voor een goed functioneren van de kitvoeg behoeft deze niet overgeschilderd te worden.
Om esthetische redenen wordt dit in de praktijk echter wel gedaan. E.e.a. houdt echter altijd het risico in dat bij vervorming van de kitvoeg
de verflaag te weinig elasticiteit bezit en scheurvorming in de verflaag kan optreden.
Indien toch wordt overgeschilderd dient met een aantal punten rekening te worden gehouden o.a. de verdraagzaamheid
van de diverse kitten en verfsoorten.