• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens


Verf-Rol

Weeltjens 18 ,Antwerpen 2040

[email protected]
Wim Claessens
+32474458810

BTW/0828.676.146
Nouvel Interieur BVBA
Rekeningnummer: KBC 7310 1271 8792
IBAN: BE12 7310 1271 8792
BIC: KREDBEBB


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Verf-rol.be, een domeinnaam in handen van Nouvel Interieur met
maatschappelijke zetel te Antwerpen, BTW BE0828.676.146,Verf&Rol biedt haar klanten de mogelijkheid om
de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een
bezoeker van deze e-commerce website Verf-rol.be. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van
Verf-rol.be moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de
toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende
voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en
uitdrukkelijk door Verf-rol.be aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te
dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende
foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten
bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Verf-rol.be niet. Verf-rol.be


is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een
middelenverbintenis. Verf-rol.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of
drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of
leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door
Verf-rol.be. Verf-rol.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk
in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

• via kredietkaart
• via bankkaart
• via overschrijving op rekeningnummer BE12 7310 1271 8792

 

Verf-rol.be is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met
betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Benelux

 

De levering gebeurt door BPost

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de
Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de
levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Verf-rol.be.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde
partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de
Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te
vervoeren en deze keuze niet door de Verf-rol.be was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom
van Verf-rol.be.


De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Verf-rol.be te wijzen, bv. aan
eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen
online aankopen bij Verf-rol.be.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag

 

a) "van de sluiting van de overeenkomst"

 

b) "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in
bezit krijgt."

 

c) "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed
fysiek in bezit krijgt."

 

d) "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of
het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt."

 

e) "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed
fysiek in bezit krijgt."

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Verf-rol.be, Weeltjens 18, Antwerpen 2040, [email protected]
rol.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn
beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde
modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het
herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop
hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Verf-rol.be heeft meegedeeld, terugzenden of
overhandigen aan Verf-rol.be, Weeltjens 18, Antwerpen 2040, [email protected]
De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Verf-rol.be zich
het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke
waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat
verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Enkel indien redelijkerwijze mogelijk artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle
toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn,
betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft
gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de
overeenkomst."

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Verf-rol.be alle tot op dat moment van de Klant ontvangen
betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14
kalenderdagen nadat Verf-rol.be op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te
herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Verf-rol.be wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen
heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar
gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door
Verf-rol.be geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Verf-rol.be betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke
transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant
voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

• dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst
• de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op
de financiële markt waarop Verf-rol.be geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen
voordoen;
• de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een
specifieke persoon bestemd zijn;
• de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere
producten;
• overeenkomsten waarbij de Klant Verf-rol.be specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende
herstellingen of onderhoud te verrichten;

 

Artikel 8: Garantie

 


Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van
consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum
van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien
het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed
tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.
Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de
herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden
uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.
Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te
hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten
bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt
aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te
nemen met de Verf-rol.be Klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Verf-rol.be.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Verf-rol.be zo snel mogelijk inlichten.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van
ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen
werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel,
hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van Verf-rol.be is bereikbaar op het telefoonnummer +32474458810, via e-mail op [email protected]
rol.be of per post op het volgende adres Verf&rol Weeltjens 18,Antwerpen 2040 .


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Ver-rol.be beschikt, is de Klant ingeval van niet- of
laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van
10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder
aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een
minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Verf-rol.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen
terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 


De verantwoordelijke voor de verwerking, Verf-rol.be respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met
betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: De
uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven,
reclame- en/of marketingdoeleinden

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van
identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan
Verf&rol Weeltjens 18,Antwerpen 2040, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.
Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van
uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Verf&rol Weeltjens 18,Antwerpen
2040

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen
aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn
paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Verf-rol.be heeft dus geen toegang tot uw paswoord.


Verf-rol.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de
internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren Verf&rol ,Weeltjens 18,Antwerpen
2040

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een
cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel
apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om
personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing
ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden
verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening
mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal
kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele
wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Verf-rol.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten
af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke
bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de
algemene verkoopsvoorwaarden van Verf-rol.be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige
Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Verf-rol.be heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement
en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over
onze diensten, kan je ons contacteren via Verf&Rol, Weeltjens 18, 2040 Antwerpen, België, Tel. +32474458810
of via [email protected]

We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het
Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien
om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige
algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en
Consumentenbescherming.

3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid
bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal
op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de
Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute
Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

5. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij SafeShops.
SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het
eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op
https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1,
2180 Ekeren. [email protected]

 

 


Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan : Verf&rol, Weeltjens 18,Antwerpen 2040:

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de
volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en)

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

PDF-versie